Templates

Mallar (eng Templates) är centrala för hur webbsidor beter sig, vad som finns på dem och vad man kan göra. Dessa mallar styr layouten inom webbplatsens Skin där de inkluderas. Olika områden i mallarna används för text, bild eller annat, som t ex moduler och appar. Mallarna kan sparas med inställningar som påverkar alla sidor som använder dem. De består av PHP-kod som webbdesignern skapar och laddar upp. De kan i princip innehålla vad som helst och är ofta mycket enkla (i alla fall ur en programmerares synvinkel). På Templates-sidan ser man en lista med alla mallar som är registrerade. Tryck på namnet i listan för att fälla ut mallen och se en förhandsvisning, en förenklad bild samt en kort beskrivning av mallens innehåll.

Templates 1

Webbdesignerns ansvar

När webbdesignern skapat och laddat upp en mall måste den registreras i databasen för att vara tillgänglig för sidorna. Det sker genom att trycka på "Register templates" under listan. Data från filerna analyseras då och mallen läggs till i listan. För att registreringen ska bli korrekt måste mallfilen vara formatterad på rätt sätt. Mallens variabler och beskrivning sparas i databasen endast om den är det. Det måste webbdesignern veta om och se till. Förhandsbilden måste också skapas och laddas upp.

Mall-inställningar

Tryck på pennan till höger för att se mer utförlig information och redigera mallens inställningar.

Templates 2

Mallens variabler

Det första man ser i en malls inställningar är mallens namn och filnamn. Sedan ser man en tabell med mallens variabler med namn (Setting) till vänster och värden (Value) till höger. Den här sortens inställningsvariabler finns på tre nivåer: webbplats, sidmall och sida. De samverkar genom att en variabel som har ett värde på webbplatsnivå kan skrivas över av en sidmalls variabel, som i sin tur kan skrivas över av en sidas variabler.

Exempel:
Om en webbplats har en variabel med namnet "max_comments" som har värdet 5, så betyder det att alla sidor (med kommentarer) på webbplatsen tillåter användarna att göra max 5 kommentarer per sida/session. Om man nu lägger in samma variabel i en sidmall med värdet 10 så tillåts 10 kommentarer på alla sidor som använder just denna mall, men fortfarande 5 kommentarer på alla andra sidor. Därutöver kan en sida ha ytterligare ett annat värde, låt oss säga 3, som då gör att just den sidan tillåter endast 3 kommentarer.

Varning:
Variabler kan tas bort och läggas till hur som helst, man kan ge variablerna alla sorters namn och värden, även irrelevanta eller felaktiga.

Mallfilens källkod

Alla mallvariabler som används i systemet har ett förinställt värde. När webbdesignern laddar upp och registrerar mallar (Register templates) skapas listan med alla variablers namn automatiskt och är därmed färdiga för användning. Om man inte vet eller förstår vilka värden som är giltiga, eller hur en variabel påverkar sidor, kan man titta i mallens källkod. Möjliga värden följer standardsyntax med hakparenteser och lodstreck ([ | ]) för olika alternativ. Tryck på avancerat för att vika ut och se källkoden.

Template 3

Mallens beskrivning
Texten på raderna mellan /** Description: och */

En lista med möjliga variabler (settings)
Rader som börjar med //* och har ett likhetstecken (=). Varje sådan rad innehåller först namnet på variabeln, sedan likhetstecknet, vilken typ av värde den ska ha (int betyder heltal, str betyder text, bool betyder true/false osv). Därefter det förinställda värdet eller möjliga värden, samt slutligen en kort förklaring efter en dubbelslash (//).

Globala data

Det är möjligt att dela data mellan sidor och webbplatser. Variabeln som gör detta möjligt heter "global_data_enabled" och om den finns definierad i sidmallens källkod registreras den automatiskt. På sidor som har en mall där globala data är möjliga finns radioknappar med alternativ för det, när man redigerar sidans egenskaper. Det kan finnas sidor med samma mall som har globala data eller inte, men alla som har globala data aktiverat delar på samma data.

Page properties

Description

Här finns mallens beskrivning, som hämtas från mallens källkod när mallen registreras (se ovan). Den här beskrivningen visas på flera ställen: Dels när man trycker på mallens namn i listan med mallar. Dels som ett tooltip när man redigerar en sidas egenskaper och rullar över mallens alternativ i Template-menyn (ej mobil). Man kan också se den när man rullar över pennan i informationsrutan som finns längst ned på varje sida. Om hjälpläget är aktiverat visas beskrivningen även på mobil vid första trycket här. Man kan ändra mallens beskrivning till vad man vill. Beskrivningen i källkoden ändras dock inte.

Sidor som använder mallen

Längst ner innan Update-knappen finns en lista på alla sidor som använder den aktuella mallen. Man kan se sidornas id, namn, permalink och om de är publicerade. Högerpilen är en genväg direkt till sidan och pennan tar dig direkt till sidans egenskaper. Om mallen används av någon sida på en annan webbplats visas en länk dit istället. Om en mall används av någon sida kan den inte avaktiveras eller tas bort från listan.

Tips:
Om man rör till det med variabler kan man ta bort mallen och registrera mallen på nytt genom att trycka på Register templates. Det förutsätter att man först ser till att ingen sida använder mallen. Om mallen är korrekt utformad registreras variablerna och får sina förinställda värden igen.