FAQ-kategorier

Faq categories

Om man som administratör trycker på FAQ-ikonen i kontrollpanelen eller på pennan vid Edit FAQs på en FAQ-sida hamnar man på en sida med alla FAQ-kategorier. Dessa kategorier är samma för alla FAQ-sidor i den aktuella webbplatsen. Inom parentes visas antal frågor för varje kategori. Alla frågor måste höra till en kategori och en sida. Besökare ser bara de kategorier som har frågor som tillhör FAQ-sidan.

Redigera FAQ-kategorier

Man lägger till en ny kategori med New FAQ category. Man kan bara ta bort en kategori om den inte innehåller några frågor. Man kan inte heller ta bort kategorin Other, som är den kategori som alla nya frågor hamnar i om ingen kategori väljs när en ny fråga skrivs. Tryck på kategorins namn eller på pennan i listan för att redigera den och dess frågor.

Edit faq category

Överst kan man ändra kategorins namn och därunder visas listan med alla frågor som tillhör kategorin oavsett vilken sida de ligger på. Frågorna sorteras genom att dra i handtagen till vänster. Det kan finnas bockar i kolumnerna som visar om frågorna är besvarade och publicerade. Tryck på pennan för att redigera eller på krysset för att ta bort frågan.

🙂